جهت اعلام هر گونه نظر و انتقادات و پیشنهادات و همچنین ثبت هر گونه شکایت احتمالی در هر یک از مراحل خرید

 

 وهمچنین هر گونه همکاری با این مجموعه و توانایی های گرافیستی، طراحی ، عکسبرداری و...

 

میتوانید به آدرس تلگرام (Axapp_support)مراجعه کنید وما را در جریان امور مربوطه قرار دهید

 

 

 

 

عکس اَپ