لیست قیمت تخته شاسی عمده و جزئی (آخرین به روز رسانی 98/01/25) به تفکیک سایز در جدول زیر آورده شده است.

 

<<الزاما سفارشات بالای یک میلیون تومان با قیمت عمده محاسبه نمیشود.>>

سفارشاتی که بر مبنای قیمت ستون عمده به یک میلیون تومان برسند، میتوانند از قیمت عمده استفاده کنند.

 

 تخته شاسی ١٦میلیمتری در هر سایز%۵۰ در سایز ٣٠میلیمتری %۱۰۰ به قیمت کل هر سایز اضافه میشود.

لیست قیمت تخته شاسی عمده و جزئی
سایز(cm) جزئی عمده
۹×۶ -- ۸۵۰
۱۰×۷ -- ۹۰۰
۱۳×۹ -- ۹۵۰
١٠×١٠ ۳۰۰۰ ۱۱۰۰
١٥×١٠ ۳۵۰۰ ۱۱۵۰
١٨×١٣ ۵۰۰۰ ۱۸۵۰
٢٠×١٥ ۶۰۰۰ ۲۳۰۰
٢٠×٢٠ ۱۰۰۰۰ ۳۱۰۰
٣٠×١٥ ۹۰۰۰ ۳۵۰۰
٢٥×٢٠ ۱۱۰۰۰ ۳۷۰۰
٣٠×٢٠ ۱۲۰۰۰ ۴۶۰۰
٤٠×٢٠ ۱۵۰۰۰ ۶۱۰۰
٣٠×٢٤ ۱۶۰۰۰ ۵۵۰۰
٥٠×٢٥ ۱۷۰۰۰ ۹۹۰۰
٣٠×٣٠ ۱۵۰۰۰ ۶۸۰۰
٤٠×٣٠ ۱۷۰۰۰ ۸۸۰۰
٤٥×٣٠ ۲۱۰۰۰ ۹۰۰۰
٥٠×٣٠ ۲۲۰۰۰ ۹۹۰۰
٦٠×٣٠ ۲۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰
٧٠×٣٠ ۲۹۰۰۰ ۱۳۸۰۰
٨٠×٣٠ ۳۳۰۰۰ ۱۵۶۰۰
٩٠×٣٠ ۳۶۰۰۰ ۱۷۸۰۰
٧٠×٣٥ ۴۴۰۰۰ ۱۸۰۰۰
٤٠×٤٠ ۳۲۰۰۰ ۱۰۵۰۰
٥٠×٤٠ ۳۳۰۰۰ ۱۳۵۰۰
٦٠×٤٠ ۳۳۰۰۰ ۱۵۸۰۰
٨٠×٤٠ ۴۲۰۰۰ ۲۱۰۰۰
٩٠×٤٠ ۵۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰
٥٠×٥٠ ۳۴۰۰۰ ۱۶۸۰۰
٦٠×٥٠ ۳۵۰۰۰ ۱۹۵۰۰
٧٠×٥٠ ۳۷۰۰۰ ۲۳۰۰۰
٨٠×٥٠ ۵۵۰۰۰ ۲۵۵۰۰
١٠٠×٥٠ ۶۵۰۰۰ ۳۳۰۰۰
٩٠×٦٠ ۷۰۰۰۰ ۳۴۸۰۰
١٢٠×٦٠ ۸۸۰۰۰ ۴۸۰۰۰
١٠٠×٧٠ ۷۵۰۰۰ ۴۶۵۰۰
٧٦×٧٦ ۸۵۰۰۰ ۴۸۰۰۰
١٢٠×٧٦ ۱۱۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰
١٥٠×٧٦ ۱۴۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰
٢٠٠×٧٦ ۱۸۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰
١٠٠×١٠٠ ۱۴۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰
١٣٠×١٠٠ ۱۸۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
١٥٠×١٠٠ ۲۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
٢٠٠×١٠٠ ۲۵۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰
١٥٠×١١٠ ۲۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰
٢٠٠×١١٠ ۲۸۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰