نحوه قرارگیری عکس روی شاسی(چاپ شاسی)

در این فیلم ، نحوه قرارگیری عکس و توضیحات اجمالی جهت اندازه و مراحل مختلف تبدیل عکس با تابلو شاسی برای شما به نمایش گذاشته میشود.